Ons Huis Trust Logo

Ons Huis Trust - Activity Centre for Mentally Disabled, Pretoria

Assisting mentally handicapped children to live and work as normally as possible within the community.

Address
583 Vampire Street
Elarduspark
Pretoria
Gauteng
South Africa
Mon - Fri
8:00 - 17:00 - GMT+2Your Location
Flag of South Africa Cape Town, Western Cape, South Africa, Africa
Your Browser
Unknown Crawler Unknown Unknown Crawler Unknown
Your OS
Unknown Unknown Unknown Unknown

IP Address
3.95.131.97

Ons Huis Trust - A home and activity centre for mentally disabled adults in Pretoria.


Ons Huis

ONS HUIS is a project established by the Charity Commission of the Elarduspark Dutch Reformed Church's Presbytery. It was born out of the faith and determination of a group of parents who kept on believing that, with its acceptance and support, their mentally handicapped children would be able to live and work as normally as possible within the community. This is also what they communicated to the presbytery. The project enjoys the support of the Dutch Reformed Church congregations of Elarduspark, Moreleta Park and Oosterlig (Pretoria).

We get no government assistance and depend on contributions from the parents and community.

We are registered as a NON PROFIT ORGANISATION

Vision

To offer a permanent, full-time, protective home and activity centre to mentally handicapped adults, within a supportive environment, where they can enjoy adequate physical care and grow spiritually and emotionally so that they are able to make a contribution - no matter how small - to the community.

Mission

To ensure that with the aid of community organisations and community involvement, and the establishment of the necessary aids and effective and dynamic management and operation of an effective, well-planned programme, individuals:

1. Engage in a living relationship with Christ
2. Enjoy adequate physical and emotional care
3. Practise constructive and meaningful use of their free time
4. Acquire social skills
5. Are empowered to reach their full potential, given their unique abilities.


Ons Huis

ONS HUIS is 'n instelling wat deur die Diens van Barmhartigheidskommissie van die Ring van Constantiapark gemeentes van stapel gestuur is. Dit is gebore uit die geloof en volharding van 'n groepie ouers wat bly glo het dat, as hulle verstandelik gestremde kinders deur die gemeenskap aanvaar en bygestaan word, hulle so normaal as moontlik binne 'n geborge situasie kan funksioneer en hulle het toe hierdie behoefte met die Ring bespreek. Die projek word steeds deur die NG Gemeentes van Elarduspark, Moreleta Park en Oosterlig (Pta) ondersteun.

Ons kry geen staatshulp nie en is afhanklik van bydraes deur die ouers en gemeenskap.

Ons is as 'n "Nie-winsgewende Organisasie geregistreer."

Visie

Om binne 'n ondersteunde omgewing 'n permanente, voltydse, beskermde tuiste en aktiwiteitsentrum te bied aan verstandelik gestremde volwassenes waar hulle sodanige versorg kan word dat hulle geestelik en emosioneel kan groei sodat hulle in staat is om 'n bydrae, hoe gering ook al, tot die gemeenskap kan lewer.

Missie

Om met behulp van gemeenskapsinstellings en -betrokkenheid, die daarstelling van die nodige hulpmiddels en die effektiewe en dinamiese bestuur en bedryf van 'n doelmatige, goedbeplande program op 'n menswaardige wyse te verseker dat:

1. beoefening van 'n lewende verhouding met Christus aangemoedig word;
2. hulle voldoende fisiese en emosionele versorging geniet;
3. konstruktiewe en sinvolle vryetyds-besteding beoefen word;
4. sosiale vaardighede aangeleer word; en
5. hulle bemagtig word om binne hulle unieke vermoee volle potensiaal te bereik